Algemene voorwaarden AgressieWerk.nl

Download de Algemene voorwaarden AgressieWerk.nl – 2024-05

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a          Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtne­mer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen.

b          Opdrachtnemer: AgressieWerk.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34373505.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.2       Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de over­eenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Betalingen

3.1       Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

3.2       Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid is. De factuur wordt in de maand vooraf aan de maand van levering van diensten verzonden.

3.3       Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestel­ling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

3.4       Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechte­lijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.5       Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 4 Garantie, verschuiving en annulering individuele training

4.1       Als door ziekte of andere zwaarwegende reden de ingeplande trainer is verhinderd zorgt AgressieWerk.nl voor een vervangende trainer. Reeds ingeplande trainingen zullen dus altijd doorgaan.

4.2       Het verschuiven van trainingsdata tot vier weken voor de geplande trainingsdatum is kosteloos.

4.3       Voor het verschuiven van trainingsdata binnen vier tot twee weken voor de geplande datum brengen wij € 325,00 per dagdeel in rekening.

4.4      Voor het verschuiven van trainingsdata binnen twee weken voor de geplande datum brengen wij het dagdeeltarief per dagdeel in rekening.

Artikel 5 Ontbinding opdracht

5.1       Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven.

5.2       Bij ontbinding korter dan 4 weken vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer, is opdrachtgever 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 Geheimhouding en privacy

6.1       Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst weder­kerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zijn uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

6.2       Opdrachtnemer en voor haar werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, conform de geldende privacy wetgeving.

6.3       Opdrachtnemer verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van AgressieWerk.nl.

Artikel 7 Auteursrecht & Rechten van intellectuele eigendom

7.1       De auteursrechten op gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan opdracht­nemer.

7.2       Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die ontstaan door het uitvoeren van de opdracht worden na voltooiing van de opdracht, voor zover zij aan AgressieWerk.nl toebehoren en voor overdacht vatbaar zijn, aan opdrachtgever overgedragen, mits opdrachtgever al hetgeen zij uit welken hoofde ook aan AgressieWerk.nl verschuldigd is –waaronder begrepen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en IE-rechten alsmede rente en kosten- heeft voldaan.

7.3       In geval AgressieWerk.nl bij de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht gebruik maken van de door opdrachtgever verstrekte modellen, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen enz., is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele IE-rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart AgressieWerk.nl van iedere vordering in dit verband.

7.4       AgressieWerk.nl is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het recht­streekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

Artikel 9 Klachten

9.1       Iedere vraag of klacht over welk onderwerp dan ook wordt door AgressieWerk.nl in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon in deze is Lucia Looijestijn.

9.2       Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de eindafrekening, schriftelijk en gemotiveerd bij AgressieWerk.nl worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.

9.3       Indien AgressieWerk.nl de klacht(en) gegrond achten, zijn zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

9.4       Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

9.5       Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard.

9.6       In het geval van een klacht is er een beroepsmogelijkheid door een onafhankelijke derde partij zijnde, de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers (NOBTRA) vertegenwoordigd door Margret Hintze. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend.

9.7       De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn, te weten binnen maximaal zes maanden na het indienen van de klacht, tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. De Klachtencommissie grondt de uitspraak op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene bij de hoorzitting en wat door eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Klachtencommissie kan een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren of ongegrond.

Indien naar het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met reden omkleed mededeling aan de klager en AgressieWerk.nl op wie de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te kunnen komen.

9.8       Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 10 Overmacht

10.1     Tekortkomingen van AgressieWerk.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hen worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan hen schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

10.2     Tekortkomingen van AgressieWerk.nl in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zoals a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, d) verkeersongeval, e) noodweer, f) pandemie, g) beperkingen door de overheid of h) een gestremd openbaar vervoer, worden aangemerkt als niet aan AgressieWerk.nl toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

10.3     Indien AgressieWerk.nl door overmacht worden verhinderd de overeenkomst na te komen, is AgressieWerk.nl gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding voor gemaakte kosten zoals het vrij plannen van medewerkers of het huren van een locatie.

10.3    AgressieWerk.nl zoekt samen met de opdrachtgever naar een oplossing zoals het vinden van een nieuwe trainingsdatum.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen AgressieWerk.nl en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd. AgressieWerk.nl blijven echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter. Tenzij anders is overeengekomen.

Pin It on Pinterest

Share This