Klachtenprocedure

1. Iedere vraag of klacht over welk onderwerp dan ook wordt door AgressieWerk.nl in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon in deze is Lucia Looijestijn.

2. Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de eindafrekening, schriftelijk en gemotiveerd bij AgressieWerk.nl worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.

3. Indien AgressieWerk.nl de klacht(en) gegrond achten, zijn zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

4. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

5. Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard.

6. In het geval van een klacht is er een beroepsmogelijkheid door een onafhankelijke derde partij zijnde, de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers (NOBTRA) vertegenwoordigd door Margret Hintze. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend.

7. De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn, te weten binnen maximaal zes maanden na het indienen van de klacht, tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. De Klachtencommissie grondt de uitspraak op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene bij de hoorzitting en wat door eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Klachtencommissie kan een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren of ongegrond.

Indien naar het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met reden omkleed mededeling aan de klager en AgressieWerk.nl op wie de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te kunnen komen.

8. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

variaties_dl1Aangesloten bij NOBTRA

Pin It on Pinterest

Share This